Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

hardbitch
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl viaquotes quotes
hardbitch
0805 148e 390
Escape together. 
Reposted fromi-ann i-ann viaeternaljourney eternaljourney
hardbitch
7022 7142 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
hardbitch
hardbitch
hardbitch
hardbitch
4154 e6b0 390
Reposted fromscorpix scorpix viaperseweracje perseweracje
hardbitch
hardbitch
1531 2f46 390
Reposted fromModeleczka Modeleczka viaifyouleave ifyouleave
hardbitch
nie martw się
będę tak czekać
bo wierzę że zrozumiesz
że to co mamy
że nie ma i nie będzie
nic piękniejszego
niż ja
i ty
— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave
hardbitch
6703 67bf 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
hardbitch
hardbitch
hardbitch
1535 587d 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viazabka zabka
hardbitch
8520 b11a 390
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
hardbitch
8526 96a6 390
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
hardbitch
4449 ada6 390
Reposted fromundertow undertow viazabka zabka
hardbitch
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
hardbitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl