Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

hardbitch
3416 5506 390
hardbitch
2372 3220 390
Reposted fromyouuung youuung viaeternaljourney eternaljourney
hardbitch
8821 4dee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazabka zabka
hardbitch
8269 c746 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viazabka zabka
0842 68bb 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viazabka zabka
hardbitch
2934 ab89 390
Reposted fromaconcagua aconcagua viazabka zabka
hardbitch
4091 4e6d 390
Reposted fromkrzysk krzysk viazabka zabka
hardbitch
Reposted frommadn madn viazabka zabka
0884 ae5b 390
Reposted fromspitblaze spitblaze viazabka zabka
hardbitch
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento viazabka zabka
hardbitch
4283 0832 390
Reposted fromkyte kyte viazabka zabka
hardbitch
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
hardbitch
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
hardbitch
hardbitch
hardbitch
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski

May 21 2017

hardbitch
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
6912 e986 390
Reposted fromswozor swozor viaeternaljourney eternaljourney

rosebeaches:

me: *opens a message 2 seconds after waking up* haha… i’ll reply to this later… *snoozes*

me two weeks later: wait a minute… Fuck

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl