Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

hardbitch
4181 bbac 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
hardbitch
4225 5de6 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
hardbitch
Po prostu będę ją trzymał w ramionach, ponieważ niekiedy dotyk jest jedynym sposobem, by przekazać komuś, że troszczysz się o niego bezwarunkowo. Nie wymaga skomplikowanego, głębokiego tłumaczenia.
— Kim Holden – Franco
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
hardbitch
4319 b622 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
hardbitch
4336 22f5 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
hardbitch
1680 4231 390
Reposted frommsofall msofall viarepresja represja

July 14 2017

hardbitch
hardbitch
4713 3781 390
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaeternaljourney eternaljourney
hardbitch
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
hardbitch
6600 7311 390

June 27 2017

hardbitch
hardbitch
7810 ff9f 390
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
6665 0924 390

xxiced:

happy Sunday

Reposted fromerial erial viamagolek22 magolek22
hardbitch
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viamagolek22 magolek22
hardbitch
hardbitch
8988 92db 390
Reposted fromrol rol viamagolek22 magolek22
hardbitch
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony? 
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromlovvie lovvie viamagolek22 magolek22

June 25 2017

hardbitch
hardbitch
4778 e72e 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
hardbitch
5372 a45a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl