Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2019

hardbitch
6495 b594 390
Reposted fromdotkliwie dotkliwie
hardbitch
hardbitch
6425 5058 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
hardbitch
6437 b5ae 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
hardbitch
6449 fab0 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
hardbitch
9760 0448 390
Reposted fromSanthe Santhe vialiliowadusza liliowadusza
hardbitch
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
hardbitch
6006 675f 390
Reposted fromdoedeer doedeer viamagolek22 magolek22
hardbitch
w końcu zrozumiałem, że świata nie zmienię, że inni są ambitniejsi, inteligentniejsi, bardziej zmotywowani ode mnie
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viamagolek22 magolek22
hardbitch
1997 5b98 390
Reposted frompiehus piehus viamagolek22 magolek22
hardbitch
1927 fc62 390
Reposted fromstylte stylte viamagolek22 magolek22
hardbitch
2080 045b 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamagolek22 magolek22
hardbitch
- Chciałbym wiedzieć, co ci jest - powiedział. - Czy mogę Ci jakoś pomóc?
- W czym można człowiekowi naprawdę pomóc - rzekła. Odgarnęła swoje ciężkie, brązowe włosy i milczała chwilę. Widziała, iż patrzy na nią aż do bólu oczu. - Każdy musi sobie sam dawać jakoś radę - rzekła. - Cóż więcej?
— Hłasko
Reposted fromMissTake MissTake viamagolek22 magolek22
hardbitch
Reposted fromI-am-Fine I-am-Fine viamagolek22 magolek22
hardbitch
7326 fb65 390
Reposted fromAgnese Agnese viamagolek22 magolek22
hardbitch
hardbitch
6762 5d51 390
Reposted fromnyaako nyaako viamagolek22 magolek22
hardbitch
6113 3166 390
Reposted fromsoftboi softboi
hardbitch
0510 620c 390
Reposted fromcontigo contigo vialiliowadusza liliowadusza
hardbitch
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl