Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

hardbitch
hardbitch
4713 3781 390
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaeternaljourney eternaljourney
hardbitch
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
hardbitch
6600 7311 390

June 27 2017

hardbitch
hardbitch
7810 ff9f 390
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
6665 0924 390

xxiced:

happy Sunday

Reposted fromerial erial viamagolek22 magolek22
hardbitch
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viamagolek22 magolek22
hardbitch
hardbitch
8988 92db 390
Reposted fromrol rol viamagolek22 magolek22
hardbitch
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony? 
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromlovvie lovvie viamagolek22 magolek22

June 25 2017

hardbitch
hardbitch
4778 e72e 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
hardbitch
5372 a45a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viazabka zabka
hardbitch
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazabka zabka
hardbitch
9709 4624 390
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaucieknijmi ucieknijmi
hardbitch
5094 33aa 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaucieknijmi ucieknijmi
hardbitch
4812 ab73 390
Reposted fromkaiee kaiee viaucieknijmi ucieknijmi
hardbitch
4842 30cc 390
Reposted fromkaiee kaiee viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl